puddle

[ˈpʌd(ə)l] [ˈpʌd(ə)l]

n. (尤指雨水积成的)水坑,泥潭;胶土(用黏土、沙和水而成,用来助堤坝防水);(划桨激起的)漩涡

vt. (尤指雨水)弄湿;(液体)形成水潭;<古>(在泥潭、浅水滩)打滚;<非正式>瞎忙(puddle about/around);用胶土填(洞);把(黏土和沙)捣成胶土;处理(混合的水和黏土)将金(或蛋白石)分离;搅炼(熔化的铁水)

[ 复数:puddles 第三人称单数:puddles 现在分词:puddling 过去式:puddled 过去分词:puddled]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-28 06:52:25 2023-03-28 05:24:51 2023-03-28 05:34:16 2023-03-28 06:59:36 2023-03-28 06:14:02 2023-03-28 06:13:24 2023-03-28 05:53:57 2023-03-28 06:31:24 2023-03-28 06:34:05 2023-03-28 06:57:11 2023-03-28 06:35:39 2023-03-28 05:11:31 2023-03-28 06:47:45 2023-03-28 06:24:51 2023-03-28 07:17:13 2023-03-28 05:37:25 2023-03-28 06:47:28 2023-03-28 05:05:22 2023-03-28 04:56:54 2023-03-28 05:51:57